അടയ്ക്കുക

നഗരസഭകള്‍

കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കാഞ്ഞങ്ങാട് പി.ഒ. കാസർഗോഡ് പിൻ: 671315

ഇ-മെയില്‍ : knhdmlty[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04672204530
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kanhangadmunicipality.in

കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കാസർഗോഡ് പി.ഒ. കാസർകോഡ്

ഇ-മെയില്‍ : secretaryksdkmc[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04994230051
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kasaragodmunicipality.in

നീലേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

നീലേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കാസർഗോഡ്

ഇ-മെയില്‍ : nileshwarammlty[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04672280360
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.nileshwar.lsgkerala.gov.in