അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
01-01-2022 മുതൽ 31-12-2022 വരെ യുള്ള പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് വർക്കർമാരുടെ താത്കാലിക കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 04/12/2023 കാണുക (147 KB)
ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലോ നിയമനത്തിനായുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 29/11/2023 കാണുക (196 KB)
ആസ്പിരാഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലൊ – സാധ്യത പട്ടിക 22/11/2023 കാണുക (1 MB)
രാമൻചിറപാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഞ്ജാപനം -RFCTLARR Act2013 section 19(1) 22/11/2023 കാണുക (135 KB)
നാഷണൽ ഇ -ഗവെർണൻസ് സർവീസ് ഡെലിവറി അസ്സെസ്സ്മെൻറ് – 2023 20/11/2023 കാണുക (119 KB)
ആസ്പിരാഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലോ നിയമനം – ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തര സൂചികയും 14/11/2023 കാണുക (177 KB)
ഡിസി കണക്ട്-ജില്ലാ കലക്ടറുടെ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയുടെ മാതൃക 07/11/2023 കാണുക (115 KB)
ഡിസി കണക്ട് 03/11/2023 കാണുക (155 KB)
തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം 27/10/2023 കാണുക (101 KB)
കരാർ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ആസ്പിരാഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലൊ നിയമനം 11/10/2023 കാണുക (273 KB)