അടയ്ക്കുക

കോളേജുകള്‍ / സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍

എൽ.ബി.എസ് കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്

എൽ.ബി.എസ് കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, പൊവ്വൽ, മുളിയാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, കാസർകോട്, കേരള-671542

ഇ-മെയില്‍ : principallbscek[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04994250290
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.lbscek.ac.in/

കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, പടന്നക്കാട്

കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, പടന്നക്കാട് പടന്നക്കാട് (പി.ഒ), കാസറഗോഡ് ജില്ല കേരളം 671314

ഇ-മെയില്‍ : adpad[at]kau[dot]in
ഫോണ്‍ : 04672280616
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://coapad.kau.in
Pincode: 671314

കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് തൃക്കരിപ്പൂർ

കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് തൃക്കരിപ്പൂർ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ചീമേനി പി.ഒ, കാസർഗോഡ് കേരളം - 671313

ഇ-മെയില്‍ : info[at]cetkr[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04672250377

ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കാസർഗോഡ്

ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ, കാസർകോഡ്, 671 123, കേരളം, ഇന്ത്യ

ഇ-മെയില്‍ : getinfo[at]gck[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04994256027
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.gck.ac.in/

ഗോവിന്ദ പൈ സ്മാരക സർക്കാർ കോളേജ്, മഞ്ചേശ്വരം

ഹോസബേട്ട്, മഞ്ചേശ്വർ, കാസർഗോഡ്, കേരളം 671323

ഇ-മെയില്‍ : gpmgcmjr[at]bsnl[dot]com
ഫോണ്‍ : 04998272670

നെഹ്റു ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്

നെഹ്റു ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് പിഒ പടന്നക്കാട് കാസർഗോഡ് (ജില്ല ) കേരള - 671314

ഇ-മെയില്‍ : nascollegekanhangad[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04672280335

നോർത്ത് മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

നോർത്ത് മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോട്ടപ്പാറ, പറക്കളായ് പി.ഒ കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർഗോഡ് - 671531 കേരളം, ഇന്ത്യ

ഇ-മെയില്‍ : info[at]nmitkerala[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04672440024
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.nmitkerala.ac.in/

പി.എൻ. പണിക്കർ സൗഹൃദ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്

പി.എൻ. പണിക്കർ സൗഹൃദ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പറക്കളായ് പി.ഒ, ആനന്ദാശ്രമം(വഴി), കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് കേരള - 671531

ഇ-മെയില്‍ : pnpsayurmedicollege[at]hotmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0467224470
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.pnpsayurmedicalcollege.com/

സദ്ഗുരു സ്വാമി നിത്യാനന്ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

സദ്ഗുരു സ്വാമി നിത്യാനന്ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കുശാൽ നഗർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട് ജില്ല, കേരളം - 671315

ഇ-മെയില്‍ : ssnitkhd[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04672200602
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.ssnitkhd.org