അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികള്‍

അരമന ഹോസ്പിറ്റൽ

എൻഎച്ച് 66, കാസർകോട്, കേരളം 671121

ഫോണ്‍ : 04994230524

അരിമല ഹോസ്പിറ്റൽ

കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം, 671315

ഫോണ്‍ : 04672202260

കാമത്ത് & കാമത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ

കാസർഗോഡ്, കേരളം 671123

ഫോണ്‍ : 04994230004

കാസർകോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

ഡി.ഡി.ആർ.സി. ലാബ്, അശ്വിനി നഗർ, എം ജി റോഡ്, കാസർകോഡ്, കേരള 671121

ഫോണ്‍ : 04994219400

കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി

കാസർകോഡ്, കേരളം 671121

കെ എ എച്ച് എം ഹോസ്പിറ്റൽ

എൻഎച്ച് 17, ചെറുവത്തൂർ, കാസർഗോഡ്, കേരളം 671313

ഫോണ്‍ : 04672260072

കെയർവെൽ ഹോസ്പിറ്റൽ & റിസർച്ച് സെന്റർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

നുള്ളിപ്പാടി , കാസർഗോഡ്, കേരളം 671121

ഫോണ്‍ : 04994230180

ഗവണ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

കാരത്തുവായാൽ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കേരളം 671315

ചൈത്ര മെഡിക്കൽ സെന്റർ

111, എസ്.എച്ച് 31, ജേർണലിസ്റ്റ് കോളനി, കേരള 671123

ഫോണ്‍ : 04994256878