അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
എച്ച്എസ്ഇ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അറിയിപ്പ്

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഇഡിസ്‌ട്രിക്‌റ്റ്, ഓഫീസ് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള അറിയിപ്പ്

03/11/2022 15/11/2022 കാണുക (466 KB)
01.01.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ നിയമിച്ച പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ അന്തിമ കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01.01.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ നിയമിച്ച പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ അന്തിമ കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

10/03/2022 09/04/2022 കാണുക (62 KB)
സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.ഒ(പി) നം.12/2022/ആർ.ഡി, തീയ്യതി 04/01/22 ആയുള്ളതുമായ 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മലയാളം പരിഭാഷ

സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.ഒ(പി) നം.12/2022/ആർ.ഡി, തീയ്യതി 04/01/22 ആയുള്ളതുമായ 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മലയാളം പരിഭാഷ

19/02/2022 18/03/2022 കാണുക (826 KB)
01-01-2020 മുതൽ 31-12-2020 വരെ നിയമിക്കപ്പെട്ട പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻസി തൊഴിലാളികളുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01-01-2020 മുതൽ 31-12-2020 വരെ നിയമിക്കപ്പെട്ട പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻസി തൊഴിലാളികളുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

08/02/2022 08/03/2022 കാണുക (111 KB) SeniorityL-st-Class4-Covering (67 KB)
മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ ഉപ്പള വില്ലേജിലെ ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആർഒബി 288 ന്റെ എസ്ഐഎ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ ഉപ്പള വില്ലേജിലെ ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആർഒബി 288 ന്റെ എസ്ഐഎ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

22/01/2022 21/02/2022 കാണുക (2 MB)
ഹൊസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ പയ്യന്നൂരിനും തൃക്കരിപ്പൂരിനും ഇടയിലുള്ള ആർഒബി 264-ന്റെ എസ്ഐഎ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

ഹൊസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ പയ്യന്നൂരിനും തൃക്കരിപ്പൂരിനും ഇടയിലുള്ള ആർഒബി 264-ന്റെ എസ്ഐഎ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

22/01/2022 21/02/2022 കാണുക (6 MB)
സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം- രാമഞ്ചിറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം- രാമഞ്ചിറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

22/01/2022 21/02/2022 കാണുക (4 MB)
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രങ്ങൾ

ദുരന്ത നിവാരണം.
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രങ്ങൾ.

18/01/2022 31/01/2022 കാണുക (804 KB)
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടി- കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടി-
കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

22/01/2022 28/01/2022 കാണുക (546 KB)
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ – 20-01-2022 മുതൽ 26-01-2022 വരെ

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ – 20-01-2022 മുതൽ 26-01-2022 വരെ

20/01/2022 26/01/2022 കാണുക (604 KB)