അടയ്ക്കുക

പത്രക്കുറിപ്പ്

പത്രക്കുറിപ്പ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 20-06-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

20/06/2019 27/06/2019 കാണുക (164 KB)
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ജൂൺ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

20/06/2019 27/06/2019 കാണുക (99 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 19-06-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

19/06/2019 26/06/2019 കാണുക (455 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 18-06-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

18/06/2019 25/06/2019 കാണുക (109 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 07-05-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

07/05/2019 14/05/2019 കാണുക (126 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 06-05-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

06/05/2019 13/05/2019 കാണുക (121 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 04-05-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

04/05/2019 11/05/2019 കാണുക (151 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 03-05-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

03/05/2019 10/05/2019 കാണുക (119 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 02-05-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

02/05/2019 09/05/2019 കാണുക (118 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 30-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

30/04/2019 07/05/2019 കാണുക (662 KB)