അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം പെരുംബള വില്ലേജ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 13/11/2020 കാണുക (2 MB)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം തെക്കില്‍ വില്ലേജ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 13/11/2020 കാണുക (3 MB)
നീലേശ്വരം – എടത്തോട് റോഡ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 13/11/2020 കാണുക (2 MB)
തെക്കില്‍ – ആലട്ടി റോഡ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 13/11/2020 കാണുക (2 MB)
തെക്കില്‍ – ആലട്ടി റോഡ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 11/02/2020 കാണുക (46 KB)
നീലേശ്വരം – എടത്തോട് റോഡ്- സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 11/02/2020 കാണുക (43 KB)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം തെക്കില്‍ വില്ലേജ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 11/02/2020 കാണുക (40 KB)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 11/02/2020 കാണുക (46 KB)
ബി‌ആർ‌ഡി‌സി ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർ‌മിനലിനായുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 11/02/2020 കാണുക (47 KB)
കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത CRZ ലംഘനങ്ങൾ 10/01/2020 കാണുക