അടയ്ക്കുക

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ഫലം

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ഫലം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ഫലം 01/06/2024 കാണുക (1 MB)