അടയ്ക്കുക

തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലയിലെ (സി‌.ആര്‍‌. സെഡ്.) അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലയിലെ (സി‌.ആര്‍‌. സെഡ്.) അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത CRZ ലംഘനങ്ങൾ 10/01/2020 കാണുക
തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലയിലെ (സി‌.ആര്‍‌. സെഡ്.) നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കേണ്ട അപേക്ഷ 16/12/2019 കാണുക (22 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – മഞ്ചേശ്വരം 12/12/2019 കാണുക (74 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – ഉദുമ 04/12/2019 കാണുക (53 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – വലിയപറമ്പ 04/12/2019 കാണുക (187 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – നീലേശ്വരം 04/12/2019 കാണുക (282 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – തൃക്കരിപ്പൂര്‍ 04/12/2019 കാണുക (139 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – കാസര്‍ഗോഡ് നഗരസഭ 04/12/2019 കാണുക (119 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ 04/12/2019 കാണുക (72 KB)
CRZ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം – പട്നെ 04/12/2019 കാണുക (61 KB)