അടയ്ക്കുക

കാസർകോട് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ

ക്രമ നമ്പര്‍ . പേര് തീയതി മുതൽ തീയതി വരെ
1. ശ്രീ. കെ നാരായണൻ. ഐ എ എസ് 24.05.1984 31.07.1986
2. ശ്രീ. പി. പ്രഭാകരൻ. ഐ എ എസ് 01.08.1986 02.12.1988
3. ശ്രീ. ജെ. സുധാകരൻ. ഐ എ എസ് 12.12.1988 31.07.1991
4. ശ്രീ. പി. കമാല്‍കുട്ടി. ഐ എ എസ് 31.07.1991 06.07.1994
5. ശ്രീ. പി. മാരപാണ്ഡ്യന്‍. ഐ എ എസ് 06.07.1994 29.11.1994
6. ശ്രീ. സുബ്രതോ ബിശ്വാസ്. ഐ എ എസ് 29.11.1994 11.10.1995
7. ശ്രീ. സത്യജിത്ത് രാജൻ. ഐ എ എസ് 16.10.1995 19.09.1997
8. ശ്രീ. ടി. തങ്കപ്പൻ. ഐ എ എസ് 03.10.1997 01.09.1998
9. ശ്രീ. സി.കെ.വിശ്വനാഥൻ. ഐ എ എസ് 08.09.1998 06.02.1999
10. ശ്രീ. പി സി. ജോൺ. ഐ എ എസ് 13.03.1999 10.06.2001
11. ശ്രീ. സി.കെ.വിശ്വനാഥൻ. ഐ എ എസ് 11.06.2001 18.08.2001
12. ശ്രീ. രാജു നാരായണ സ്വാമി ഐ എ എസ് 21.08.2001 16.09.2002
13. ശ്രീ. പി സി. സനൽ കുമാർ ഐ എ എസ് 16.09.2002 31.08.2003
14. ശ്രീ. മിൻആജ് ആലം ഐ എ എസ് 01.09.2003 25.07.2006
15. ശ്രീ എൻ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ഐ എ എസ് 01.08.2006 14.02.2008 
16. ശ്രീ എ. ടി. ജെയിംസ് ഐ എ എസ് 14.02.2008 06.06.2009
17 ശ്രീ. ആനന്ദ് സിംഗ് ഐ എ എസ് 15.06.2009 15/02/2011
18 ശ്രീ. കെ. എസ്. സതീഷ് ഐ എ എസ് 16.02.2011 19.12.2011
19 ശ്രീ. വി.എൻ.ജിതേന്ദ്രൻ ഐ എ എസ് 06.01.2012 05.09.2012
20 ശ്രീ. പി.എസ്. മുഹമ്മദ് സാഗിർ ഐ എ എസ് 06.09.2012 28.02.2016
21 ശ്രീ. ഇ. ദേവദാസൻ ഐ എ എസ് 29.02.2016 16.08.2016
22 ശ്രീ. ജീവൻ ബാബു കെ ഐ എ എസ് 17.08.2016 10.07.2018
23 ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ് 17.08.2018 12.07.2021
24 ശ്രീമതി. ഭണ്ഡാരി സ്വഗത് രൺ‌വീർചന്ദ് ഐ എ എസ് 13.07.2021 15.05.2023
25 ശ്രീ. ഇൻബശേഖർ കെ ഐഎഎസ് 19.05.2023