അടയ്ക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

  • സിറ്റിസൺസ് : 155300
  • സൈബർസെൽ : 0471-2449090
  • ജല അതോറിറ്റി : 0487-2333070
  • കുട്ടികളുടെ ഹെൽപ്‍ലൈൻ : 1098
  • ആർ.ടി.ഒ. : 8547639108
  • എക്സൈസ് : 0487-2361237
  • വനിതാ ഹെൽപ്‍ലൈൻ : 1091
  • പോലീസ് : 100
  • ഭഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ് : 8943346188