അടയ്ക്കുക

വ്യവസായ വകുപ്പ്

ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെന്റർ കാസര്‍ഗോഡ്‌

ഓഫീസിന്റെ പേരും പൂർണ്ണ വിലാസവും

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
കാസർകോഡ്
വിദ്യാ നഗർ പോസ്റ്റ്
കാസർകോഡ് – പിൻ – 671 123

വകുപ്പിന്റെ ചുരുക്ക വിവരണം : Depവ്യവസായ വാണിജ്യവകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് : industry.kerala.gov.in
ജില്ലാതല ഓഫീസുകൾ

 

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം

ജില്ലാതല ഓഫീസർമാർ :

 രഞ്ചിത്ത് സി. ഒ.
ജനറൽ മാനേജർ
(ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സിന്റെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ)
8281936494

സബ് ഓഫീസുകൾ

താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസ്, കാസർകോഡ്

താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസ്, ഹോസ്ദുർഗ്

സബ് ഓഫീസർമാർ

 1. ശ്രീജിത്ത് കെ.
  അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ
  താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്
  ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്ര കെട്ടിടം
  കാസർഗോഡ് -671 123
  മൊബൈൽ : 9744222911
 2. രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പി. എസ്.
  അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ
  താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓഫീസ് ഹൊസ്ദുർഗ്
  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഹോസ്ദുർഗ്
  പിന്‍- 671315
  മൊബൈൽ: 9495615930

പ്രധാന പദ്ധതികൾ

         പേര് : സംരംഭക സഹായ പദ്ധതി (ഇഎസ്എസ്)

         വിവരണം : സംരംഭകർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവ

         എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് : ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ industry.kerala.gov.in

         ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ : 04994-255749

 

         പേര് : പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ പ്രോഗ്രാം (പി.എം.ഇ.ജി.പി)

         വിവരണം : തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കും വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്കും മൈക്രോ സ്കേൽ എന്റർപ്രൈസസ് സ്ഥാപിക്കുക.

         എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് : ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ www.kviconline.gov.in/pmegpeportal

         ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ : 04994 255749

ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളും
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം, കാസർഗോഡ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക : www.dicksd.com