അടയ്ക്കുക

വീഡിയോ ഗാലറി

കോവിഡ് 19 ബോധവൽക്കരണം

കോവിഡ് 19 നു എതിരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി. സംവിധാനം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക . . .

കോവിഡ് 19 ബോധവൽക്കരണം

കോവിഡ് 19 നു എതിരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി. സംവിധാനം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക . . .

ശരണബാല്യം

ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വ സിനിമ ശരണബാല്യം. സംവിധാനം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക . . .