അടയ്ക്കുക

ബ്ലോക്കുകളും പഞ്ചായത്തുകളും

കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ സെക്രട്ടറി മൊബൈല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 അജാനൂര്‍ 04672266386 9496049745 9496049744 secajanurgp@gmail.com www.lsgkerala.in/ajanurpanchayat
2 മടികൈ 04672240680 9496049653 9496049652 secmadikaigp@gmail .com www.lsgkerala.in/madikaipanchayat
3 പള്ളിക്കര 04672272026 9496049655 9496049654 secpallikkaregp@ gmail.com www.lsgkerala.in/pallikerepanchayat
4 പുല്ലൂര്‍ 04672234030 9496049659 9496049658 secpperiya@gmail.com www.lsgkerala.in/pullurperiyapanchayat
5 ഉദുമ 04672236242 9496049743 9496049742 secudmagp@gmail.com www.lsgkerala.in/udmapanchayat
കാറഡു്ക്ക ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ സെക്രട്ടറി മൊബൈല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ബേഡടുക്ക 04994 210235 9496049737 9496049736 secbedadkagp@gmail.com www.lsgkerala.in/bedadkapanchayat
2 ബെള്ളൂര്‍ 04994-260073 9496049703 9496049702 secbelloorgp@gmail.com www.lsgkerala.in/belloorpanchayat
3 ദേലംപാടി 04994270034 9496049731 9496049730 secdelampadygp@ gmail.com www.lsgkerala.in/delampadypanchayat
4 കാറഡ്ക 04994-260049 9496049725 9496049724 seckaradkagp@gmail.com www.lsgkerala.in/karadkapanchayat
5 കുംബടജെ 04998260237 9496049705 9496049704 seckumbadajegp@gmail.com www.lsgkerala.in/kumbadajepanchayat
6 കുറ്റികോല്‍ 04994205005 9496049727 9496049726 seckuttikolgp@gmail.com www.lsgkerala.in/kuttikolpanchayat
7 മുളിയാര്‍ 04994-250226 9496049729 9496049728 secmuliyargp@gmail .com www.lsgkerala.in/muliyarpanchayat
കാസര്‍ഗോഡ് ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ സെക്രട്ടറി മൊബൈല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ബദിയടുക്ക 04998284026 9496049723 9496049722 secbadiadkagp[at]gmai.com www.lsgkerala.in/badiadkapanchayat
2 ചെമ്മനാട് 04994237276 9496049735 9496049734 secchemnadgp@gmail .com www.lsgkerala.in/chemnadpanchayat
3 ചെങ്കള 04994280224 9496049733 9496049732 secchengalagp@gmail .com www.lsgkerala.in/chengalapanchayat
4 കുംബള 04998213033 9496049717 9496049716 seckumbalagp@ gmail.com www.lsgkerala.in/kumblapanchayat
5 മധുര്‍ 04994230427 9496049739 9496049738 secmadhurgp@ gmail.com www.lsgkerala.in/madhurpanchayat
6 മൊഗ്രാല്‍ പുത്തുര്‍ 04994232891 9496049741 9496049740 secmputhurgp@gmail .com www.lsgkerala.in/mogralputhurpanchayat
മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ സെക്രട്ടറി മൊബൈല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 എന്മകജെ 04998225031 9496049721 9496049720 secenmakajegpgmail.com www.lsgkerala.in/enmakajepanchayat
2 മംഗല്പാ.ടി 04998240221 9496049707 9496049706 secmangalpadygp@gmail .com www.lsgkerala.in/mangalpadypanchayat
3 മഞ്ചേശ്വരം 04998272238 9496049715 9496049714 secmanjeswargp@gmail .com www.lsgkerala.in/manjeshwarpanchayat
4 മീഞ്ച 04998252262 9496049713 9496049712 secmeenjagp@gmail.com www.lsgkerala.in/meenjapanchayat
5 പൈവളികെ 04998205028 9496049719 9496049718 secpaivalikagp@gmail.com www.lsgkerala.in/paivalikepanchayat
6 പുതിഗെ 04998245043 9496049711 9496049710 secputhigegp@gmail.com www.lsgkerala.in/puthigepanchayat
7 വൊര്കാwടി 04998202259 9496049709 9496049708 secvorkadygp@gmail .com www.lsgkerala.in/vorkadypanchayat
നീലേശ്വരം ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ സെക്രട്ടറി മൊബൈല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ചെറുവത്തുര്‍ 04672260221 9496049661 9496049660 seccheruvathurgp@gmail .com www.lsgkerala.in/cheruvathurpanchayat
2 കയ്യുര്‍ 04672250322 9496049663 9496049662 seckcheemenigp@gmail .com www.lsgkerala.in/kayyurcheemenipanchayat
3 പട്നെ 04672276259 9496049675 9496049674 secpadnegp@gmail.com www.lsgkerala.in/padnepanchayat
4 പിലികോട് 04672211504 9496049667 9496049666 secpilicodegp@gmail .com www.lsgkerala.in/pilicodepanchayat
5 ത്രിക്കരിപ്പൂര്‍ 04672210236 9496049671 9496049670 sectrikaripurgp@gmail .com www.lsgkerala.in/trikaripurpanchayat
6 വലിയപറമ്പ 04672258276 9496049677 9496049676 secvaliyaparambagp@ gmail.com www.lsgkerala.in/valiyaparambapanchayat
പരപ്പ ബ്ളോക്ക്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ സെക്രട്ടറി മൊബൈല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഇ മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ബളാല്‍ 04672242235 9496049747 9496049746 secbalalgp@gmail.com www.lsgkerala.in/balalpanchayat
2 ഈസ്റ്റ് എളെരി 04672221035 9496049665 9496049664 seceastelerigp@gmail .com www.lsgkerala.in/easteleripanchayat
3 കള്ളാര്‍ 0467 2225100 9496049749 9496049748 seckallargp@gmail.com www.lsgkerala.in/kallarpanchayat
4 കിനാനുര്‍ കരിന്തളം 04672235350 9496049673 9496049672 seckkarinthalamgp@gmail.com www.lsgkerala.in/kinanoorkarinthalam
5 കൊഡൊംബെലുര്‍ 0467246350 9496049651 9496049650 seckbelurgp@gmail.com www.lsgkerala.in/kodombelurpanchayat
6 പനത്തടി 04672227300 9496049657 9496049656 secpanathadygp@gmail. com www.lsgkerala.in/panathadypanchayat
7 വെസ്റ്റ് എളേരി 04672241336 9496049669 9496049668 secwestelerigp@gmail. com www.lsgkerala.in/westeleripanchayat