അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
L.C.No.288-ൽ ഉപ്പള – മഞ്ചേശ്വരം റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്‌ജ്‌ RR പാക്കേജ് 21/12/2023 കാണുക (86 KB)
വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗത്തിൻറെ മിനിട്സ് 19/12/2023 കാണുക (1 MB)
രാമൻചിറപാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപെട്ടു കക്ഷികൾക്കുള്ള എൻക്വയറി തീയതി സംബന്ധിച്ച് 19/12/2023 കാണുക (1 MB)
ഹോസ്‌ദുർഗ്‌ താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗത്തിൻറെ മിനിട്സ് 19/12/2023 കാണുക (3 MB)
11(1) തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം 06/12/2023 കാണുക (149 KB)
01-01-2022 മുതൽ 31-12-2022 വരെ യുള്ള പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് വർക്കർമാരുടെ താത്കാലിക കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 04/12/2023 കാണുക (147 KB)
ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലോ നിയമനത്തിനായുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 29/11/2023 കാണുക (196 KB)
ആസ്പിരാഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലൊ – സാധ്യത പട്ടിക 22/11/2023 കാണുക (1 MB)
രാമൻചിറപാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഞ്ജാപനം -RFCTLARR Act2013 section 19(1) 22/11/2023 കാണുക (135 KB)
നാഷണൽ ഇ -ഗവെർണൻസ് സർവീസ് ഡെലിവറി അസ്സെസ്സ്മെൻറ് – 2023 20/11/2023 കാണുക (119 KB)