അടയ്ക്കുക

ഭരണപരമായ സജ്ജീകരണം

കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലയിൽ നാലുതരം ഭരണസംവിധാനമാണുള്ളത്.

  1. കേരളത്തിലെ പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന താലൂക്കും വില്ലേജ് ഭരണവും.
  2. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് ഭരണം
  3. ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ
  4. കേരളത്തിലെ പ്രവിശ്യാ ഭരണത്തിനുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലയെ  താലൂക്കുകളും, അതില്‍ 128 വില്ലേജുകളും ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ;

  1. കാസര്‍ഗോഡ്‌
  2. ഹോസ്ദുര്‍ഗ്
  3. മഞ്ചേശ്വരം
  4. വെള്ളരിക്കുണ്ട്