അടയ്ക്കുക

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ പുനരധിവസിപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക 2019

ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്
1 കാസര്‍ഗോഡ്
2 ഹോസ്ദുര്‍ഗ്
3 വെള്ളരിക്കുണ്ട്

2019 ലെ പ്രളയകാലത്ത് ബന്ധു വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയ കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്
1 കാസര്‍ഗോഡ്
2 ഹോസ്ദുര്‍ഗ്
3 വെള്ളരിക്കുണ്ട്
4 മഞ്ചേശ്വരം