അടയ്ക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

 

എമർജൻസി കൺട്രോൾ റൂം
ക്രമ നമ്പര്‍  കൺട്രോൾ റൂം  ടെലഫോണ്‍ (ഓഫീസ്)  ടോൾ ഫ്രീ. ഇ മെയിൽ വിലാസം
1  സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം  0471 – 2331639  1070 sdmcontrolroom [at] gmail.com
2  സംസ്ഥാന അടിയന്തിര ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ  0471-2364424   seoc.gok [at] gmail.com
3 എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റ് (NDRF /NAVY സേവനം) 0484 – 2423513 1077 ddmaekm [at] gmail.com
4 കളക്ടറേറ്റിലെ കാസർഗോഡ്  04994 -257700 സെൽ നമ്പർ 9446601700 1077 controlroomksd [at] gmail.com
5. കാസർഗോഡ് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കാഞ്ഞങ്ങാട് 04672 202537   ddfishksd [at] gmail.com
6. കാസർകോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കാഞ്ഞങ്ങാട് 04672 209433   dmohksd [at] gmail.com
         
7 തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കാസറഗോഡ് 04994 224800   coastalpsksd at gmail.com
8  ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി 04994 230553   spksgd.pol[at]kerala.gov.in
9. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്, കാസർകോഡ് 04994 -230101    adoksd.frs [at] kerala.gov.in
10. മംഗലാപുരം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് 0824 2220584   dcmnglr [at] gmail.com
പ്രധാന ഫോൺ നമ്പറുകൾ
ക്രമ നമ്പര്‍ ഓഫീസർ  ടെലഫോണ്‍ ഓഫീസ് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1. ജില്ലാ കളക്ടർ  04994 – 256400 9447496600
2. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് 04994 – 256722 9447448727
3. ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് 04994 – 257401 9497996972
4.  ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജി.എൽ.) / എഡിഎം 04994 – 255833 9447726900
5. അസിസ്റ്റന്റ്, ഡിവൈഓഫസർ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ 04994 – 230101 9497920123
6.  C.I, തീരദേശ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കാസർകോഡ് 04994 – 224800 9497970297
7. ഡി.ഡി. ഫിഷറീസ് 04672 – 202537 9496007034
8. ഡി.എം.ഒ, കാഞ്ഞങ്ങാട് 04672 – 209433 9946105497
പോലീസ് വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പര്‍ ഓഫീസർ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1. ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് 9497996972
2. ഡി.വൈ.എസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് 9497990141
3. എസ്.ഡി.പി.ഒ കാസർഗോഡ് 9497990143
4 എസ്.ഡി.പി.ഒ കാഞ്ഞങ്ങാട് 9497990148
5. അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ, എ ആർ ക്യാമ്പ് 9497990281
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ
ക്രമ നമ്പര്‍  പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1. ഐ.പി. കുംബള 9497987218
2. ഐ.പി. കാസർഗോഡ് 9497987217
3. ഐ.പി വിദ്യാനഗർ 9497970103
4. ഐ.പി. അഡൂർ   9497987219
5. ഐ.പി. ബേക്കൽ 9497964323
6. ഐ.പി. ഹോസ്ദുർഗ് 9497987220
7. ഐ.പി നീലേശ്വരം 9497987222
8. ഐ.പി. വെള്ളരിക്കുണ്ടു   9497987221
9. ഐ.പി. വനിതാ സെൽ 9497980942
സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാർ
ക്രമ നമ്പര്‍ പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ  മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1.  SHO മഞ്ചശ്വരം   9497980926
2. SHO കുമ്പള 9497980924
3. SHO കാസർഗോഡ് 9497980934
4. SHO ട്രാഫ്ഫിക് 9497980945
5. SHO വിദ്യാനഗർ 9497990343
6. SHO അഡൂർ   9497987219
7. SHO ബദിയടക്ക 9497980914
8. SHO ബേഡകം 9497980915
9. SHO ബേക്കൽ 9497980916
10. SHO അമ്പലത്തറ 9497980933
11 SHO ഹോസ്ദുർഗ് 9497980921
12. SHO നീലേശ്വരം 9497980928
13. SHO ചന്ദേര 497980918
14. SHO ചീമേനി 9497980919
15. SHO വെള്ളരിക്കുണ്ടു 9497980931
16. SHO രാജപുരം 9497980930
17. SHO ചിറ്റാരിക്കൽ 9497980920
മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ
ക്രമ നമ്പര്‍ ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
1.  കൺട്രോൾ റൂം 100
2. ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ 1090
3.  വനിതാ സഹായ ഡെസ്ക് 1091
4. ഹൈവേ പട്രോൾ-1  9946500101
5. ഹൈവേ പട്രോൾ – 2 9946500102
ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്ക്യു
ക്രമ നമ്പര്‍ ഓഫീസർ ടെലഫോണ്‍(ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, കാസർകോട് 04994 -230101 9497920258
2. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് 0467 -2202101 9497920260
3. അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഉപ്പള   04998 -241101 9497920265
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, തൃക്കരിപ്പൂർ 0467-2210201 9497920263