അടയ്ക്കുക

താലൂക്ക് ഓഫീസുകൾ

 

ഭരണപരമായ ആവശ്യത്തിനായി ജില്ലയെ 4 താലൂക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ താലൂക്കിലും തഹസിൽദാർ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു. വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ചുമതയില്‍ ഓരോ താലൂക്കിനേയും വിവിധ വില്ലേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    
 

താലൂക്ക് ഓഫീസുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍
താലൂക്ക് വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം
കാസര്‍ഗോഡ് 34
ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് 32
വെള്ളരിക്കുണ്ട് 15
മഞ്ചേശ്വരം 48

 

താലൂക്ക് ഓഫീസ് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഇ-മെയിൽ
കാസര്‍ഗോഡ് 9447030021 tlkkas[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഹൊസ്ദുര്‍ഗ്  9447494042 tlkhos[at]kerala[dot]gov[dot]in
വെള്ളരിക്കുണ്ട്  8547618470 tlk.vel-ker[at]kerala[dot]gov[dot]in
മഞ്ചേശ്വരം  8547618464 tlk.mjr-ker[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

കാസര്‍ഗോഡ് താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
നെട്ടണിഗെ 04998-266008 8547617324
ആദൂര്‍ 04994-261400 8547617340
ബെല്ലുര്‍ 04998-266008 8547617324
കുംബഡാജെ 04998-234537 8547617325
ഉബ്രങ്ങാല 04998-234537 8547617325
ബദിയടുക്ക 04998-286205 8547617322
ബെള 04998-286206 8547617319
മധൂര്‍ 04994-241484 8547617318
പട്ള 04994-241484 8547617318
സിരിബാഗിലു 04994-233609 8547617326
പുത്തൂര്‍ 04994-233609 8547617326
കുഡ്ലു 04994-233609 8547617326
അഡ്ക്കത്ത് ബയല്‍ 04994-225328 8547617338
തളങ്കര 04994-225324 8547617339
കാസര്‍ഗോഡ് 04994-225328 8547617338
മുട്ടത്തൊടി 04994-281926 8547617328
ചെങ്കള 04994-281926 8547617328
പാടി 04994-285200 8547617327
നെക്രജെ 04994-285200 8547617327
മുളിയാര്‍ 04994-250498 8547617332
കാറഡ്ക്ക 04994-261400 8547617340
അഡൂര്‍ 04994-271100 8547617336
ദേലംപാടി 04994-290101 8547617337
ബന്തടുക്ക 04994-200500 8547617335
കുട്ടിക്കോല്‍ 04994-206073 8547617334
ബേഡടുക്ക 04994-211275 8547617333
കൊളതൂര്‍ 04994-211276 8547617331
തെക്കില്‍ 04994-281927 8547617330
കരിവേഡകം 04994-201160 8547617341
പെരുംബള 04994-281927 8547617330
ചെമ്മനാട് 04994-236944 8547617329
കളനാട് 04994-236944 8547617329
നീര്‍ചാല്‍ 04998-234376 8547617321
മുന്നാട് 04994-206074 8547617341
ഹോസ്ദുര്‍ഗ് താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
ഉദുമ 0467-2265080 8547617402
പള്ളിക്കര 0467-2275100 8547617405
കീക്കാന്‍ 0467-2275100 8547617405
പനയാല്‍ 0467-2275200 8547617404
പെരിയ 0467-2232210 8547617410
പുല്ലൂര്‍ 0467-2266761 8547617409
ചിത്താരി 0467-2266731 8547617407
അജാനൂര്‍ 0467-2266700 8547617408
ബല്ല 8547617415
ഹോസ്ദു്ര്‍ഗ് 0467-2206044 8547617414
കാഞ്ഞങ്ങാട് 0467-2206120 8547617418
പുതുക്കൈ 8547617419
നീലേഷ്വരം 0467-2284531 8547617424
കയ്യൂര്‍ 0467-2230550 8547617429
മടിക്കൈ 0467-2269200 8547617411
ചീമേനി 0467-2251500 8547617432
കൊടക്കാട് 04985-261727 8547617437
തിമിരി 8547617430
ക്ളായിക്കൊട് 8547617430
ചെറുവത്തൂര്‍ 0467-2260720 8547617428
പിലീക്കൊഡ് 0467-2261530 8547617431
പടന്ന 0467-2277800 8547617435
ഉദിനൂര്‍ 8547613436
മാണിയാട്ട് 0467-2261530 8547617431
നോര്‍ത്ത് തൃക്കരിപ്പൂര്‍ 0467-2212590 8547617433
സൌത്ത്  തൃക്കരിപ്പൂര്‍ 0467-2212575 8547617434
ബാര 8547617403
പള്ളിക്കര II 8547617406
അംമ്പലത്തറ 0467-2269100 8547617423
പേരോല്‍ 0467-2284499 8547617438
വലിയപറമ്പ
തുരുത്തി
മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
കൂഞ്ചത്തൂര്‍ 04998-230034 8547617302
ഹൊസബെട്ടു 04998-274790 8547617307
ഉദ്യവാര്‍ 04998-275180 8547617302
മഞ്ചേശ്വര്‍ 04994-274790 8547617307
ബഡാജെ 04998-274790 8547617307
മീഞ്ച 04998-252020 8547617305
കടമ്ബാര്‍ 04998-274848 8547617306
കളിയൂര്‍ 04998-252020 8547617305
കോളിയൂര്‍ 04998-252020 8547617305
തലക്കള 04998-252020 8547617305
കൂളൂര്‍ 04998-274848 8547617306
മജിബെയ്ല്‍ 04998-274848 8547617306
മൂടംബയ്ല്‍l 04998-274848 8547617306
വോര്‍ക്കാടി 04998-202964 8547617303
പാവൂര്‍ 04998-202964 8547617303
കൊട്ലമൊഗ്രു 04998-202965 8547617304
പാതുര്‍ 04998-202965 8547617304
പൈവളിഗെ 04998-206800 8547617311
ചിപ്പാര്‍ 04998-206800 8547617311
ബായാര്‍ 04998-205800 8547617312
കയ്യാര്‍ 04998-262333 8547617310
കുടല്‍മെക്കറ 04998-262333 8547617310
എന്‍മകജെ 04998-226100 8547617313
ഷേണി 04998-226410 8547617314
പാട്രെ 04998-220009 8547617323
കാട്ടുകുക്കെ 04998-220009 8547617323
എടനാട് 04998-246300 8547617315
ബാഡൂര്‍ 04998-246400 8547617317
പുത്തിഗെ 04998-246300 8547617315
അങ്ങാടിമൊഗ്രു 04998-246400 8547617317
മുഗു 04998-246400 8547617317
കോയിപാടി 04998-216010 8547617316
ഇച്ചിലംപാടി 04998-216010 8547617316
മൊഗ്രാല്‍ 04998-216010 8547617316
ബൊംബ്രാന 04998-216011 8547617320
ആരിക്കാടി 04998-216011 8547617320
കിഡൂര്‍ 04998-216011 8547617320
ഉജാര്‍ ഉള്‍വാര്‍ 04998-216011 8547617320
ഉപ്പള 04998-243461 8547617308
കൊടിബൈല്‍ 04998-243461 8547617308
ഇച്ചിലങ്ങോട് 04998-262041 8547617309
മംഗള്‍പാടി 04998-243461 8547617308
മുളിഞ്ച 04998-243461 8547617308
ബേക്കൂര്‍ 04998-262041 8547617309
ഹേരൂര്‍ 04994-262041 8547617309
ഷിറിയ 04998-262041 8547617309
കുബാനൂര്‍ 04998-262041 8547617309
വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക്
വില്ലേജിന്റെ പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
ബളാല്‍ 0467-2242646 8547617422
ഭീമനടി 0467-2245470 8547617440
ബേളൂര്‍ 0467-2279160 8547617412
ചീമേനി II 0467-2251500 8547617432
ചിതാരിക്കാല്‍ 0467-2222800 8547617441
കരിന്തളം 0467-2235379 8547617426
കിനാനൂര്‍ 0467-2235386 8547617425
കോഡൊത്ത് 8547617413
മാലോത്ത് 0467-2247800 8547617417
പാലാവയല്‍ 04985-213658 8547617442
പരപ്പ 0467-2255244 8547617439
തായന്നൂര്‍ 0467-2279170 8547617420
വെസ്ട്റ്റ് എളേരി 0467-2245471 8547617427
കള്ളാര്‍ 0467-2225600 8547617421
പനത്തടി 0467-2227810 8547617416