അടയ്ക്കുക

ഡയറക്‌ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍റ്റര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ Mobile No Landline No Fax No വിലാസം
ശ്രീ. ഇൻബശേഖർ കെ ഐഎഎസ്ജില്ലാ കളക്ടര്‍dckas[dot]ker[at]nic[dot]in94474966000499-4255833
ശ്രീ. സൂഫിയാൻ അഹമ്മദ് ഐഎഎസ്സബ് കളക്ടർ, ആര്‍ ഡി ഓ കാഞ്ഞങ്ങാട്rdokas[dot]ker[at]nic[dot]in9447100298
ശ്രുതി കെ വിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍)/എ ഡി എംkascoll[dot]ker[at]nic[dot]in9447726900
ബിനുമോൻ പിആർ ഡി ഒ കാസർഗോഡ്rdo1kasaragod[at]gmail[dot]com9497717977
മുഹമ്മദ് സമീർ കെ.പിഫിനാൻസ് ഓഫീസർfoksdcoll[at]gmail[dot]com8547616045
ജെഗ്ഗി പോൾഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽആർtlbksd[at]gmail[dot]com8547616043
സുർജിത് പിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൻഡോസൾഫാൻdyclrecksd[at]gmail[dot]com8848030340
ഷാജു പിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആർ.ആർrrkas[dot]ker[at]nic[dot]in04994255010
അഖിൽ പിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക് ഷന്‍collectorateksd[at]gmail[dot]com8547616042
നിർമൽ റീത്താ ഗോമസ്ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽ എdyclaksgd[at]gmail[dot]com8547616042

ജില്ലാതല ഓഫീസര്‍മാര്‍

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ Mobile No Landline No Fax No വിലാസം
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിജില്ലാ ലോ ഓഫീസർdlo-ksd[at]kerala[dot]gov[dot]in9446554695
സപ്ലൈ ഓഫീസ്, (ഡി.എസ്.ഒ)സപ്ലൈ ഓഫീസ്, (ഡി.എസ്.ഒ)dsoksd[at]gmail[dot]com0499-4255138
ജില്ലാ ട്രഷറിജില്ലാ ട്രഷറിdtoksd2001[at]gmail[dot]com0499-4255181
പി ഡബ്ല്യൂ ഡി (റോഡുകൾ) ഇ ഇപി ഡബ്ല്യൂ ഡി (റോഡുകൾ) ഇ ഇeerdksd[at]gmail[dot]com0499-4230304
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻപബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ0499-4230102
പോലീസ് മേധാവിപോലീസ് മേധാവി0499-4257401
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർdpoksgd[dot]spb[at]kerala[dot]gov[dot]in0499-4255313
ആർടിഒ കാസർഗോഡ്ആർടിഒ കാസർഗോഡ്kl14[at]keralamvd[dot]gov[dot]in0499-4255290
ലേബർ ഓഫീസ്ലേബർ ഓഫീസ്dlokasargod[at]gmail[dot]com0499-4256950
ഫുഡ്(അസിസ്റ്റന്റ് കോംമിസ്സിനെർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി )ഫുഡ്(അസിസ്റ്റന്റ് കോംമിസ്സിനെർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി )distfood[at]gmail[dot]com89433461940499-4256257