അടയ്ക്കുക

കളക്ട്രേറ്റ്

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ കാസര്‍ഗോഡ്

ജില്ലയിലെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാമജിസ്‍ട്രേറ്റായും ജില്ലാഭരണാധികാരിയായ ജില്ലാകളക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ റവന്യൂവിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ ആസൂത്രണം, വികസനം, പദ്ധതിനിർവ്വഹണം,  ക്രമസമാധാനം, പൊതുഗതാഗതം, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ദുരന്തനിവാരണം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സെൻസസ് എന്നിവയും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാകളക്ടറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഡെപ്യൂട്ടികളക്ടർമാരും വിവിധവകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാമേധാവികളും സഹായിക്കുന്നു.

ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വിദ്യാനഗർ കാസർകോട് – 671123 ഫോൺ: 04994-255010