അടയ്ക്കുക

എസ്.ടി.ഡിയും പിൻ കോഡുകളും

കാസർഗോഡ് പിൻ കോഡ്‌ പട്ടിക
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻ കോഡ്
അച്ചാന്തുരുത്തി ബി ഒ  671351
അച്ചിക്കാനം ബി ഒ 671531
അട്കത്തുബയ്ല്‍ ബി ഒ 671121
ആദൂര്‍ ബി ഒ 671543
അജാനൂര്‍ ബി ഒ 671531
ആലംപാടി ബി ഒ 671123
അരീകാടി ബി ഒ 671321
അരിയാപാടി ബി ഒ 671551
ആറ്റി ങ്ങാനം ബി ഒ 671531
ബടാജെ ബി ഒ 671323
ബാദുര്‍ ബി ഒ 671321
ബളാല്‍ ബി ഒ 671533
ബാലമൂല ബി ഒ 671552
ബള്ള ബി ഒ 671531
ബന്തഡുക്ക ബി ഒ 671541
ബംഗ്രമഞ്ജേശ്വർ ബി ഒ 671323
ബാരെ ബി ഒ 671319
ബയാര്‍ ബി ഒ 671348
ബേദഡുക്ക ബി ഒ 671541
ബേദ്രഡുക്ക ബി ഒ 671124
ബേകല്‍ ഫോര്‍ട്ട്‌ എസ് ഒ 671316
ബേകല്‍ എസ് ഒ 671318
ബേകുര്‍ ബി ഒ 671322
ബേല ബി ഒ 671321
ബെള്ളൂര് ബി ഒ 671543
ബെങ്ങാലം ബി ഒ 671314
ബെരിപ്പടവ് ബി. ഒ 671322
ഭീമനടി ബി ഒ 671314
ബോംബ്രാന ബി ഒ 671321
ചമ്മനാട് ബി.ഒ. 671317
ചാമുണ്ടികുന്ന് ബി ഒ 671532
ചന്ദ്രഗിരി ബി ഒ 671317
ചാര്‍ള ബി ഒ 671323
ചത്തമത്ത് ബി. ഒ 671314
ചായോത്ത് ബി ഒ 671314
ചെങ്ങള എസ് ഒ 671541
ചേരൂര്‍ ബി ഒ 671123
ചെറുവത്തൂർ എസ് ഒ 671313
ചീമേനി ബി ഒ 671313
ചിപ്പാര്‍ ബി ഒ 671322
ചിത്താരി ബി ഒ 671316
ചിറ്റാരിക്കല്‍ എസ്.ഒ. 671326
ചുള്ളി ബി ഒ 671533
ദര്‍കാസ് ബി ഒ 671533
ദേലംപാടി ബി ഒ 671543
ധര്‍മത്തഡുക്ക ബി ഒ 671324
എടച്ചാക്കൈ ബി ഒ 671310
എടനാട് ബി ഒ 671321
എടനീര്‍ ‍ ബി ഒ 671541
എളമ്പച്ചി എസ് ഒ 671311
എളേരിത്തട്ട് ബി ഒ 671314
എരിക്കുളം ബി ഒ 671314
ഹരിപുരം ബി ഒ 671531
ഹേരൂര്‍ ബി ഒ 671324
ഹിദായത്ത്നഗര്‍ ബി ഒ 671123
ഹൊസബെട്ടു ബി ഒ 671323
ഇച്ചലാംപാടി ബി ഒ 671321
ഇച്ചലാംകോഡ് ബി ഒ 671324
ഇരിയ ബി ഒ 671531
ഇരിയണ്ണി ബി ഒ 671542
കടമ്പൂര്‍ ബി ഒ 671323
കടുമേനി ബി ഒ 670511
കൈതക്കാട് ബി ഒ 671313
കാക്കേബേട്ട് ബി ഒ 671543
കാലിച്ചാനടുക്കം ബി ഒ 671314
കല്ലക്കട്ട ബി ഒ 671123
കല്ലപ്പള്ളി ബി ഒ 671532
കളനാട് എസ് ഒ 671317
കമ്പല്ലൂര്‍ ബി ഒ 670511
കനകപ്പള്ളി ബി ഒ 671533
കാനത്തൂര്‍ ബി ഒ 671542
കാഞ്ഞങ്ങാട് എച്ച്. ഒ 671315
കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് ബി ഒ 671531
കാഞ്ഞിരടുക്കം ബി ഒ 671531
കാഞ്ഞിരപ്പൊയ്ല്‍ ബി ഒ 671531
കന്നിവയല്‍ ബി ഒ 670511
കണ്ണൂര്‍ ബി ഒ 671321
കാറഡുക്ക ബി ഒ 671542
കരിന്തള ബി ഒ 671314
കരിവേടകം ബി ഒ 671541
കാസര്‍ഗോഡ്‌ എച്ച് ഒ 671121
കാസര്‍ഗോഡ്‌ ആര്‍ എസ് എസ് ഒ 671121
കാട്ടിപൊയ്ല്‍ ബി ഒ 671314
കാട്ടുക്കുക്ക ബി.ഒ. 671552
കയ്യാര്‍ ബി ഒ 671322
കയ്യൂര് ബി ഒ 671313
കീകാൻ ബി ഒ 671316
കിടൂര്‍ ബി ഒ 671321
ക്ലായിക്കോട് ബി ഒ 671313
കിണന്നൂര്‍ ബി ഒ 671533
കിന്നിനഗര്‍ ബി ഒ 671543
കൊടിയമ്മെ ബി ഒ 671321
കോട്ല മൊഗുരു ബി ഒ 671323
കോടോത്ത് ബി ഒ 671531
കോലതുരി ബി ഒ 671541
കൊളവയല്‍ ബി ഒ 671531
കോഴിച്ചാല്‍ ബി ഒ 671532
കൊളിയൂര്‍ ബി ഒ 671323
കൊല്ലമ്പാറ ബി ഒ 671314
കൊന്നക്കാട് ബി ഒ 671533
കൊടക്കാട് ബി ഒ 671310
കോടൂര്‍ ബി ഒ 671542
കോട്ടച്ചേരി എസ് ഒ 671315
കൊട്ടമല എസ്റ്റേറ്റ്‌ ബി ഒ 671314
കോട്ടപ്പുറം ബി ഒ 671314
കൊട്ടോടി ബി ഒ 671532
കുഡൽമേർക്കള ബി.ഒ 671324
കുട്ലു എസ് ഒ 671124
കുംബടജെ ബി ഒ 671551
കുമ്പള എസ് ഒ 671321
കുണ്ടന്‍കുഴി ബി ഒ 671541
കുഞ്ഞാതുര്‍ ബി ഒ 671323
കുണ്ടാര്‍ ബി ഒ 671543
കുന്തികാന ബി ഒ 671551
കുരുടപടവ് ബി ഒ 671322
കുറ്റിക്കോല്‍ ബി ഒ 671541
മധൂര്‍ ബി ഒ 671124
മടികൈ ബി ഒ 671314
മായിർ ബി ഒ 671552
മജിബൈൽ ബി ഒ 671323
മാലക്കല്ല് ബോ 671532
മല്ല ബി ഒ 671542
മണഡുക്ക ബി ഒ 671541
മണ്ഡപം ബി ഒ 671326
മംഗൾപാടി എസ്. ഒ 671324
മാണിക്കോത്ത് ബി ഒ 671316
മാണിമൂലെ ബി.ഒ 671541
മണിയാര്‍ ബി ഒ 671310
മഞ്ചേശ്വരം എസ്.ഒ 671323
മാവിലാകടപുറം ബി. ഒ 671312
മായിപ്പാടി ബി ഒ 671124
മിയാപാടവ് ബി ഒ 671323
മൊഗ്രാല്‍ ബി ഒ 671321
മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ ബി ഒ 671124
മൂഡമ്പയല്‍ ബി ഒ 671323
മോവൽ ബി ഒ 671316
മോവ്വർ ബി ഒ 671543
മുഗു ബി ഒ 671321
മുലിയാർ എസ്.ഒ. 671542
മുല്ലേരിയാ എസ്.ഒ 671543
മുന്നാട് ബി ഒ 671541
മുട്ടതൊടി ബി ഒ 671123
മുട്ടംകടവിൽ ബി. ഒ 671533
മൈലാട്ടി ബി ഒ 671319
നാടക്കല്‍ ബി ഒ 671533
നെക്രജെ ബി ഒ 671543
നെറ്റനിഗെ ബി ഒ 671543
നീലേശ്വർ എസ് ഒ 671314
നീര്‍ച്ചാല്‍ ബി ഒ 671321
ഒലത് ബി ഒ 671310
ഒഴിഞ്ഞവളപ്പ് ബി ഒ 671314
പടിമറുത് ബി.ഒ. 671531
പടന്ന എസ് ഒ 671312
പടന്നകടപ്പുറം ബി ഒ 671312
പടന്നക്കാട് ബി ഒ 671314
പാദ്രെ ബി ഒ 671552
പൈവളിഗെ എസ് ഒ 671348
പക്കം ബി ഒ 671316
പാലവയല്‍ ബി ഒ 670511
പള്ളതടുക്ക ബി ഒ 671551
പനത്തടി ബി ഒ 671532
പാണത്തൂര്‍ ബി ഒ 671532
പാണ്ടി ബി ഒ 671543
പനിയാൽ ബി ഒ 671318
പഞ്ഞിക്കല്‍ ബി ഒ 671543
പറക്ലായി ബി ഒ 671531
പറമ്പ ബി ഒ 671533
പരപ്പ – ദേലംപാടി ബി ഒ 671543
പരപ്പ എസ് ഒ 671533
പറവനടുക്കം ബി ഒ 671317
പാത്തൂര്‍ ബി ഒ 671323
പട്ള ബി ഒ 671124
പാവൂര്‍ ബി ഒ 671323
പേര്‍ദള ബി ഒ 671551
പെരിയങ്ങാനം ബി ഒ 671314
പെരിയ ബി ഒ 671316
പെരള എസ് ഒ 671552
പെരുമുടെ ബി ഒ 671324
പെരുമ്പള ബി ഒ 671317
പെരുമ്പട്ട ബി ഒ 671313
പെട്ടിക്കുണ്ട് ബി ഒ 671313
പിലിക്കോട് ബി ഒ 671310
പ്ലാച്ചിക്കര ബി ഒ 671533
പോദാവൂര്‍ ബി ഒ 671313
പുദുക്കൈ ബി ഒ 671314
പുല്ലൂര്‍ ബി ഒ 671531
പുന്നക്കുന്ന് ബി ഒ 671533
പുത്തരിയഡുക്കം ബി ഒ 671314
പുതിഗെ ബി ഒ 671321
രാജപുരം എസ് ഒ 671532
രാംദാസ് നഗര്‍ ബി ഒ 671124
റാണിപുരം ബി ഒ 671532
രാവണെശ്വരം ബി ഒ 671316
സേമ്കൊച്ചി ബി ഒ 671541
ശങ്കരംപാടി ബി. ഒ 671541
ശിരിബാഗിലു ബി ഒ 671124
ഷിരിയ ബി ഒ 671321
തളങ്കര ബി ഒ 671122
തൈകടപ്പുറം ബി ഒ 671314
തായന്നുര്‍ ബി ഒ 671531
തയ്യേനി ബി ഒ 670511
തേക്കില്‍ ബി ഒ 671541
തെക്കില്ഫെ്രി ബി ഒ 671541
തുരുത്തി എസ് ഒ 671351
തിമിരി – ചെറുവത്തൂര്‍ ബി ഒ 671313
ത്രിക്കരിപുര്‍ കടപ്പുറം ബി ഒ 671310
ത്രിക്കരിപൂര്‍ എസ് ഒ 671310
ത്രിക്കരിപൂര്‍ സൌത്ത് ബി ഒ 671311
ഉദിനൂര്‍ ബി ഒ 671310
ഉദുമ എസ് ഒ 671319
ഉടുമ്പുന്തല ബി ഒ 671311
ഉദ്യാവര ബി ഒ 671323
ഉക്കിനഡുക്ക ബി ഒ 671552
ഉള്ലോടി ബി ഒ 671321
ഉമ്ദ – പടിഞ്ഞാറ് ബി ഒ 671319
ഉപ്പള ഗേറ്റ് ബി ഒ 671322
ഉപ്പള എസ് ഒ 671322
ഉപ്പിലക്കൈ ബി ഒ 671314
ഉര്‍ദൂര്‍ ബി ഒ 671543
വലിയപറമ്പ ബി ഒ 671312
വലിയപൊയില്‍ ബി ഒ 671313
വള്ളിക്കടവ് ബി ഒ 671533
വാണിനഗര്‍ ബി ഒ 671552
വട്ടംതട്ട ബി ഒ 671542
വെള്ളാപ് ബി ഒ 671310
വെള്ളരിക്കുണ്ട് ബി ഒ 671533
വിദ്യാനഗര്‍ എസ് ഒ (കാസര്‍ഗോഡ്‌) 671123
വോര്‍കാടി ബി ഒ 671323
വെസ്റ്റ് എളേരി ബി ഒ 671314
യേതടുക്ക ബി ഒ 671551