അടയ്ക്കുക

ആർ.ടി.ഐ

ആർ.ടി.ഐ
Sl.No Title Download Link
1

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഡൗൺലോഡ്
2

നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഡൗൺലോഡ്
3

അപ്പീൽ അധികാരികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഡൗൺലോഡ്