അടയ്ക്കുക

ശരണബാല്യം

ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വ സിനിമ ശരണബാല്യം.

സംവിധാനം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്.