അടയ്ക്കുക

കോവിഡ് 19 ബോധവൽക്കരണം

കോവിഡ് 19 നു എതിരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി.

സംവിധാനം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്.