അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ വകുപ്പിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സേവനങ്ങള്‍

സന്ദർശിക്കുക: https://edistrict.kerala.gov.in/

സ്ഥലം : താലൂക്ക് / വില്ലേജ് ഓഫീസ്, സി എസ് സി, ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോര്‍ട്ടല്‍