അടയ്ക്കുക

ജനന/മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

ജനന മരണ സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ താഴെയുള്ള വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം

സന്ദർശിക്കുക: https://cr.lsgkerala.gov.in/

സ്ഥലം : തദ്ദേശസ്വ​യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍(പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി), സി എസ് സി