അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികള്‍

സഞ്ജീവനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

ആനന്ദശ്രമം (പിഒ), മാവൂങ്കാലി ന് സമീപം, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കേരള 671531

ഫോണ്‍ : 04672204121

സിംസ് കോംട്രസ്റ്റ് ഐ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ

ആനന്ദശ്രമം (പിഒ), മാവൂങ്കാലിന് സമീപം, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കേരള 671531

സർജി കെയർ സെന്റർ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ

പുതിയക്കോട്ട - ബസ്സ്റാൻഡ് റോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർഗോഡ്, കേരളം 671315

ഫോണ്‍ : 04672204040