അടയ്ക്കുക

പത്രക്കുറിപ്പ്

പത്രക്കുറിപ്പ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 29-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

29/04/2019 06/05/2019 കാണുക (128 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 27-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

27/04/2019 04/05/2019 കാണുക (124 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 26-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

26/04/2019 03/05/2019 കാണുക (141 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 25-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

25/04/2019 02/05/2019 കാണുക (109 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 24-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

24/04/2019 01/05/2019 കാണുക (534 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 23-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

23/04/2019 30/04/2019 കാണുക (114 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 22-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

22/04/2019 29/04/2019 കാണുക (130 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 21-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

21/04/2019 28/04/2019 കാണുക (133 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 20-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

20/04/2019 27/04/2019 കാണുക (128 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 19-04-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

19/04/2019 26/04/2019 കാണുക (93 KB)