അടയ്ക്കുക

01.01.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ നിയമിച്ച പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ അന്തിമ കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01.01.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ നിയമിച്ച പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ അന്തിമ കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
01.01.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ നിയമിച്ച പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ അന്തിമ കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01.01.2020 മുതൽ 31.12.2020 വരെ നിയമിച്ച പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ അന്തിമ കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

10/03/2022 09/04/2022 കാണുക (62 KB)