അടയ്ക്കുക

01-01-2019 മുതൽ 31-12-2019 വരെ നിയമിക്കപ്പെട്ട പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻസി തൊഴിലാളികളുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (അനുബന്ധം)

01-01-2019 മുതൽ 31-12-2019 വരെ നിയമിക്കപ്പെട്ട പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻസി തൊഴിലാളികളുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (അനുബന്ധം)
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
01-01-2019 മുതൽ 31-12-2019 വരെ നിയമിക്കപ്പെട്ട പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻസി തൊഴിലാളികളുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (അനുബന്ധം)

01-01-2019 മുതൽ 31-12-2019 വരെ നിയമിക്കപ്പെട്ട പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻസി തൊഴിലാളികളുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് (അനുബന്ധം)

10/12/2021 09/01/2022 കാണുക (536 KB)