അടയ്ക്കുക

സോഷ്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

സോഷ്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
സോഷ്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

സോഷ്യൽ ഇംപാക്ട് അസസ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി വ്യക്തികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

25/10/2018 31/03/2019