അടയ്ക്കുക

സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.ഒ(പി) നം.12/2022/ആർ.ഡി, തീയ്യതി 04/01/22 ആയുള്ളതുമായ 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മലയാളം പരിഭാഷ

സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.ഒ(പി) നം.12/2022/ആർ.ഡി, തീയ്യതി 04/01/22 ആയുള്ളതുമായ 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മലയാളം പരിഭാഷ
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.ഒ(പി) നം.12/2022/ആർ.ഡി, തീയ്യതി 04/01/22 ആയുള്ളതുമായ 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മലയാളം പരിഭാഷ

സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.ഒ(പി) നം.12/2022/ആർ.ഡി, തീയ്യതി 04/01/22 ആയുള്ളതുമായ 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മലയാളം പരിഭാഷ

19/02/2022 18/03/2022 കാണുക (826 KB)