അടയ്ക്കുക

പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 24-10-2018

പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 24-10-2018
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 24-10-2018

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

24/10/2018 31/10/2018 കാണുക (434 KB)