അടയ്ക്കുക

പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 29-01-2019

പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 29-01-2019
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 29-01-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

29/01/2019 05/02/2019 കാണുക (705 KB)