അടയ്ക്കുക

പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 22-01-2019

പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 22-01-2019
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പത്രക്കുറിപ്പ് (പി ആര്‍ ഡി) 22-01-2019

വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിന്‍റെ
പത്രക്കുറിപ്പ്

22/01/2019 29/01/2019 കാണുക (166 KB)