അടയ്ക്കുക

നീലേശ്വരം വില്ലേജിൽ രാജാ റോഡ് വികസനത്തിന് ആർ എഫ് സി ടി എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം

നീലേശ്വരം വില്ലേജിൽ രാജാ റോഡ് വികസനത്തിന് ആർ എഫ് സി ടി എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
നീലേശ്വരം വില്ലേജിൽ രാജാ റോഡ് വികസനത്തിന് ആർ എഫ് സി ടി എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം

നീലേശ്വരം വില്ലേജിൽ രാജാ റോഡ് വികസനത്തിന് ആർ എഫ് സി ടി എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം

13/10/2021 13/11/2021 കാണുക (1 MB)