അടയ്ക്കുക

നീലേശ്വരം എൻഎച്ച് – കച്ചേരിക്കടവ് ടൗൺ – രാജാ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.

നീലേശ്വരം എൻഎച്ച് – കച്ചേരിക്കടവ് ടൗൺ – രാജാ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
നീലേശ്വരം എൻഎച്ച് – കച്ചേരിക്കടവ് ടൗൺ – രാജാ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.

നീലേശ്വരം എൻഎച്ച് – കച്ചേരിക്കടവ് ടൗൺ – രാജാ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.

03/11/2021 03/12/2021 കാണുക (235 KB)