അടയ്ക്കുക

തപാൽ വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രം (പിവിസി)

തപാൽ വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രം (പിവിസി)
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
തപാൽ വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രം (പിവിസി)

അവശ്യ സേവനങ്ങളിലെ ഹാജരാകാത്ത വോട്ടർമാർക്കുള്ള തപാൽ വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രം (പിവിസി)

23/03/2021 30/03/2021 കാണുക (483 KB)