അടയ്ക്കുക

ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിന്‍ജന്‍സി വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ താൽക്കാലിക കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിന്‍ജന്‍സി വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ താൽക്കാലിക കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിന്‍ജന്‍സി വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ താൽക്കാലിക കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01.01.2018 മുതൽ 31.12.2018 വരെയുള്ള കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ താൽക്കാലിക കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01/02/2021 28/02/2021 കാണുക (2 MB)