അടയ്ക്കുക

ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ അന്തിമ കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ അന്തിമ കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ അന്തിമ കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

01.01.2017 മുതൽ 31.12.2017 വരെയുള്ള കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ അന്തിമ കോമണ്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

21/07/2020 22/08/2020 കാണുക (76 KB)