അടയ്ക്കുക

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടി- കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടി- കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടി- കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടി-
കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

22/01/2022 28/01/2022 കാണുക (546 KB)