അടയ്ക്കുക

കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്.

കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്.
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്.

ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വ്വീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ നാളെ (11) പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് നടക്കും.

10/05/2018 11/05/2018