അടയ്ക്കുക

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച്

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച് 28/01/2020 04/02/2020 കാണുക (1 MB)