അടയ്ക്കുക

എച്ച്എസ്ഇ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അറിയിപ്പ്

എച്ച്എസ്ഇ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അറിയിപ്പ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
എച്ച്എസ്ഇ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അറിയിപ്പ്

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഇഡിസ്‌ട്രിക്‌റ്റ്, ഓഫീസ് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള അറിയിപ്പ്

03/11/2022 15/11/2022 കാണുക (466 KB)