അടയ്ക്കുക

ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.

ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.

മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ ഉപ്പള വില്ലേജിൽ ഉപ്പള, മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമിക്കുന്നതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായ ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം.

27/10/2021 30/11/2021 കാണുക (225 KB)