അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസർഗോഡ് ജില്ല – നീലേശ്വരം – എടത്തോട് റോഡ് വികസനത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസർഗോഡ് ജില്ല – നീലേശ്വരം – എടത്തോട് റോഡ് വികസനത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസർഗോഡ് ജില്ല – നീലേശ്വരം – എടത്തോട് റോഡ് വികസനത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം 28/05/2022 കാണുക (451 KB)