അടയ്ക്കുക

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ ഉപ്പള വില്ലേജിലെ ഉപ്പള – മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസ് നമ്പർ 288-ൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വിജ്ഞാപനം 11 (1).

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ ഉപ്പള വില്ലേജിലെ ഉപ്പള – മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസ് നമ്പർ 288-ൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വിജ്ഞാപനം 11 (1).
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ ഉപ്പള വില്ലേജിലെ ഉപ്പള – മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസ് നമ്പർ 288-ൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വിജ്ഞാപനം 11 (1). 28/05/2022 കാണുക (351 KB)