അടയ്ക്കുക

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ കണ്ണൂർ വില്ലേജിൽ കിൻഫ്ര ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആർഎഫ്സിടിഎൽഎആർആർ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അസാധാരണ ഗസറ്റ് നമ്പർ 81/2021 ആർഡി.

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ കണ്ണൂർ വില്ലേജിൽ കിൻഫ്ര ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആർഎഫ്സിടിഎൽഎആർആർ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അസാധാരണ ഗസറ്റ് നമ്പർ 81/2021 ആർഡി.
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ കണ്ണൂർ വില്ലേജിൽ കിൻഫ്ര ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആർഎഫ്സിടിഎൽഎആർആർ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അസാധാരണ ഗസറ്റ് നമ്പർ 81/2021 ആർഡി. 03/08/2021 കാണുക (244 KB)