അടയ്ക്കുക

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ ക്ലായിക്കോട് ചെറുവത്തൂർ എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി മുട്ടോളി നദിക്കു കുറുകെ രാമൻചിറ എന്ന സ്ഥലത്തു പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫോറം 7 ( 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ ക്ലായിക്കോട് ചെറുവത്തൂർ എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി മുട്ടോളി നദിക്കു കുറുകെ രാമൻചിറ എന്ന സ്ഥലത്തു പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫോറം 7 ( 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ ക്ലായിക്കോട് ചെറുവത്തൂർ എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി മുട്ടോളി നദിക്കു കുറുകെ രാമൻചിറ എന്ന സ്ഥലത്തു പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫോറം 7 ( 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 18/06/2022 കാണുക (303 KB)